Wednesday, January 20, 2010

Shreveport Opera Express @ Magnet

Baritone Kevin Richard Doherty, mezzo-soprano Kristen DiNinno, soprano Kathleen Jasinskas.